பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
school

மதிப்பீட்டுப் புலம்

ஒவ்வொரு மாணவரின் கற்றல் அடைவுகளை, தகுந்த கால இடைவெளியில்‌ உயர்‌ தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் (Hi-Tech Labs) வாயிலாக அளவிடவும்‌, தரவுகளின் அடிப்படையில்‌ பதிவு செய்யவும்‌, கற்றல்‌ கற்பித்தல்‌ தரத்தை உறுதி செய்யவும்‌, அதனடிப்படையில்‌ உகந்த குறைதீர்‌ உத்திகளை உருவாக்கிக் கற்றல்‌ கற்பித்தலின்‌ தரத்தை மேம்படுத்தவும்‌ மாநிலக்‌ கல்வியியல்‌ ஆராய்ச்சி மற்றும்‌ பயிற்சி நிறுவனத்தில்‌ மதிப்பீட்டுப்புலம் ரூ.40 இலட்சம்‌ மதிப்பீட்டில்‌ உருவாக்கப்படும்‌ என்று  2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்பாக மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார். இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான அரசாணையை (எண்.155, பள்ளிக்கல்வித் (ERT) துறை, நாள் 16.11.2021) தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Filter By:

துறை மொழி பாடத்தின் பெயர் பாடம் வகுப்பு வினாத்தாள் விடைத்தாள்
மருத்துவம் தமிழ் இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அணு மற்றம் அணுக்கரு இயற்பியல் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பாருளின் இருமைப்பண்பு இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அலை ஒளியியல் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கதிர் ஒளியியல் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மின்காந்த அலைகள் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மின்காந்தத் தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மின்னோட்டவியல் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் நிலைமின்னியல் இயற்பியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரியல் மூலக்கூறுகள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கனிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் புறப்பரப்பு வேதியியல் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மின் வேதியியல் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அயனிச் சமநிலை வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வேதிவினை வேகவியல் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் திட நிலைமை வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அணைவுச் சேர்மங்கள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் p தொகுதி தனிமங்கள் II வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் P- தொகுதி தனிமங்கள்-1 வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உலோகவியல் வேதியியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் பரிணாமம் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மூலக்கூறு மரபியல் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இனப்பெருக்க நலன் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் மனித இனப்பெருக்கம் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் உயிர்- விலங்கியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில் முனைவு தாவரவியலும் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் பயிர் பெருக்கம் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சூழல்மண்டலம் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சூழல்மண்டலம் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் தாவரத் திசு வளர்ப்பு உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரிதொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் பாரம்பரிய மரபியல் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வேதிப்பிணைப்புகள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கரைசல்கள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் தாவரங்களில் பாலிலா மற்றும் பாலினப் பெருக்கம் உயிரி - தாவரவியல் XII தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அலைகள் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அலைவுகள் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வாயுஇயக்கவியல் கொள்கை இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வெப்பமும்வெப்ப இயக்கவியலும் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் பருப்பொருளின்பண்புகள் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஈர்ப்பியல் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் துகள்களாலானஅமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வேலைதிறன் ஆற்றல் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இயக்கவிதிகள் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இயக்கவியல் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இயல்உலகத்தின் தன்மையும்,அளவீட்டியலும் இயற்பியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சுற்றுச்சூழல்வேதியியல் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஹேலோஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஹைட்ரோகார்பன்கள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கரிம வேதிவினைகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கரிமவேதியியலின் அடிப்படைகள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இயற் மற்றும்வேதிச் சமநிலை வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வெப்பஇயக்கவியல் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வாயு நிலைமை வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் காரமற்றும் காரமண் உலோகங்கள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஹைட்ரஜன் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் தனிமங்களின்ஆவர்த்தன வகைப்பாடு வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் அணுவின்குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வேதியியலின்அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள் வேதியியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வணிகவிலங்கியலின் போக்குகள் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் வேதியஒருங்கிணைப்பு உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் நரம்புகட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இடப்பெயர்ச்சிமற்றும் இயக்கம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இடப்பெயர்ச்சிமற்றும் இயக்கம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கழிவுநீக்கம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உடல்திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சுவாசம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் செரித்தல்மற்றும் உட்கிரகித்தல் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் விலங்குகளின்உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்க ள் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் Tissue Level of Organisation உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் Kingdom Animalia உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிருலகம் உயிர்- விலங்கியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் தாவரவளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் சுவாசித்தல் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஒளிச்சேர்கை உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் ஒளிச்சேர்கை உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் கனிமஊட்டம் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் தாவரங்களில்கடத்து முறைகள் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் இரண்டாம்நிலைவளர்ச்சி உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் திசுமற்றும் திசுத்தொகுப்பு உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் உயிரிமூலகூறுகள் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் செல்சுழற்சி உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தமிழ் செல்ஒரு வாழ்வியல் அலகு உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் வகைப்பாட்டியல்மற்றும் குழு பரிணாம வகைப்பாட்டியல் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் இனப்பெருக்கபுற அமைப்பியல் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் உடலப்புறஅமைப்பியல் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் தாவரஉலகம் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு
மருத்துவம் உயிரிஉலகம் உயிரி - தாவரவியல் XI தரவிறக்கத் தொடர்பு தரவிறக்கத் தொடர்பு