பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் – உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
Tenders

Tenders

தேதி தலைப்பு
March 15, 2023

Cancellation Notice – Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools

March 6, 2023

Pre-Bid Meeting – Empanelment of Vendors for Providing Vehicles for the Use of Officials of the State Project Directorate, Samagra Shiksha | Tuesday, 7 March · 11:00am – 12:00pm  | Video call link

March 3, 2023

RfP – Empanelment of Vendors for Providing Vehicles for the Use of Officials of the State Project Directorate, Samagra Shiksha

December 28, 2022

Corrigendum 1 – Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools in Tamil Nadu

December 13, 2022

Pre-bid Meeting – Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools | Tuesday, 13 December · 12:00 – 1:00pm | Video call link

 

December 6, 2022

RfP – Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools in Tamil Nadu

November 23, 2022

Corrigendum 4: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu

November 19, 2022

Corrigendum 3: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu

November 10, 2022

Cancellation Notice – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

November 9, 2022

Cancellation Notice Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha

November 9, 2022

Corrigendum 4 – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

November 7, 2022

Corrigendum 2: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu

October 31, 2022

Corrigendum 2: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu

October 28, 2022

Corrigendum 1: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu

October 28, 2022

Corrigendum 2 – Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu

October 28, 2022

Corrigendum 1 – Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha

October 12, 2022

Corrigendum 1 – Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu

October 12, 2022

Corrigendum 3 – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

October 11, 2022

Corringendum 2 – Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha

October 9, 2022

Corrigendum 1: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu

October 9, 2022

Pre-bid: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu | Tuesday, 11 October · 11:00am – 12:00pm | Video call link

October 9, 2022

Pre-bid: Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha | Monday, 10 October · 11:00am – 12:00pm | Video call link

September 30, 2022

RfP – Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu

September 26, 2022

RfP – ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு

September 23, 2022

Pre-EoI: Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu | Friday, 23 September · 11:00am – 12:00pm
Video call link

September 20, 2022

Pre-Bid Meeting: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu | Wednesday, 21 September · 12:00 – 1:00pm | Click Here to Join

September 20, 2022

Corrigendum 3 – ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு

September 20, 2022

Corringendum 1 – Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha

September 20, 2022

Corrigendum 2 – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

September 20, 2022

Corrigendum  4 – Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal

September 14, 2022

Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu

September 8, 2022

EoI – Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools

September 5, 2022

Corrigendum 2 – Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission

September 3, 2022

Pre-Bid Meeting Date Update: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Wednesday, 7 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join

August 30, 2022

Pre-Bid Updated: Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha | Tuesday, 6 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join

August 30, 2022

Pre-Bid Meeting Updated: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Monday, 5 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join

August 30, 2022

Corrigendum  3 – Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal

August 27, 2022

Corrigendum 1 – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

August 27, 2022

Pre-Bid: Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha | Tuesday, 30 August · 11:00am – 12:00pm | Link to Join

August 27, 2022

Pre-Bid Meeting: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Monday, 29 August · 11:00am – 12:00pm | Link to Join

August 22, 2022

Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24×7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha

August 22, 2022

Tender – Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha

August 20, 2022

Corrigendum 1 – Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission

August 17, 2022

Corrigendum 2 – Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal

August 9, 2022

Corrigendum 1 Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal

August 5, 2022

Corrigendum 2 – ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு

August 2, 2022

Corrigendum 1 – ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு

August 2, 2022

Corrigendum 3 – Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows

August 2, 2022

Corrigendum 3 – ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு – தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு

 

August 1, 2022

Corrigendum 2 – Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows

August 1, 2022

Pre-bid Meeting – Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission | Please click to join on Tuessday, 2 Aug · 11:00 AM – 12:00 PM

July 26, 2022

Corrigendum 2 – ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு – தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு

July 22, 2022

Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission

July 19, 2022

Corrigendum 1 – Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows

July 18, 2022

Pre-bid Meeting – Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal | Please click to join on Tuessday, 19 July · 12:00 – 1:00pm

July 11, 2022

Pre-bid Meeting – Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha
| Please click to join on Wednesday, 13 July · 11:00am – 12:00pm

July 5, 2022

Corrigendum 1 – ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு – தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு

July 5, 2022

Pre-EoI Meeting for Selection of Firms to provide-Speed Internet to Government Schools across Tamil Nadu | Please click to join on Wednesday, July 6, 2022 · 3:00 – 4:00pm

June 28, 2022

Pre-bid Meeting – Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows on Wednesday, 29 June · 12:00 – 1:00pm
Video call link: https://meet.google.com/qgk-jvqh-ukw

June 22, 2022

Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal

June 22, 2022

Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows

June 22, 2022

ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு

June 22, 2022

ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு – தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு

April 24, 2022

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை SMS சேவை விலை நிர்ணய ஒப்பந்தம் சமர்ப்பிக்கும் நாள் 2-05-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

April 16, 2022

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை SMS சேவை விலை நிர்ணய ஒப்பந்தம் சமர்ப்பிக்கும் நாள் 25-04-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

April 4, 2022

Timeline for Submission of Proposal extended to April 18, 2022 – Tender for Selection firms for providing SMS/ Whatsapp/ Voice Services under Samagra Shiksha 

March 21, 2022

Selection of firms for providing SMS/ WhatsApp/ Voice Services Pre-bid Meeting Link https://meet.google.com/pgz-fhzw-xvv

March 9, 2022

குறுஞ்செய்தி சேவைகள், WhatsApp மற்றும் குரல் செய்தி சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களை தேர்வு செய்தல்

February 9, 2022

Studio Walk-through – Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha

February 8, 2022

Corrigendum 5-8 – Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell

February 3, 2022

Corrigendum 2&3 – Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha

February 3, 2022

Corrigendum 1 – Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha

February 3, 2022

Corrigendum 2 – Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis

January 27, 2022

Corrigendum 1 – Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell

January 23, 2022

Corrigendum 1 – Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis

January 18, 2022

Pre-bid meeting for Tender to Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos | Wednesday, 19 January · 12:00 – 01:00 pm
Link: https://meet.google.com/nvm-aktv-fus

January 17, 2022

Corrigendum 4-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes

January 7, 2022

Corrigendum 3-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes

January 3, 2022

Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha

January 3, 2022

Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell under Samagra Shiksha

January 3, 2022

Tender – Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis

December 27, 2021

Corrigendum 1-Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Projects

December 24, 2021

Technical Proposals to be submitted by Jan 5, 2022 for Tender for Selection of Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement projects under Samagra Shiksha
Pre-bid queries responses to be published on December 27, 2021

December 8, 2021

Corrigendum 2-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes

December 7, 2021

Title: Pre-bid meeting for Tender to Selection of Organisations to provide
State and District Level Program Management Unit to implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement projects
Tuesday, 21 December · 3:00 – 04:30 pm
Link:  https://meet.google.com/ufq-guok-bwv

December 7, 2021

Pre-bid postponed to December 21, 2021 at 3 PM for Tender – Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Project

December 8, 2021

Corrigendum-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes

December 7, 2021

Tender – Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Projects

November 24, 2021

Tender-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes

முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப