பள்ளிக் கல்வித் துறை

தமிழ்நாடு அரசு

×

18 வயதுக்கு முன் எந்த குழந்தைக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க முடியாது

(18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 24x7 கட்டணமில்லா ஹெல்ப்லைன்)

  • நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படுவதையோ உணர்ந்தால் - உணர்ச்சி ரீதியாக, உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல் ரீதியாக
  • நீங்கள் பாதுகாப்பற்றதாக உணர்ந்தால்
  • குழந்தைத் திருமணம் நடப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்
  • தேர்வுகள் அல்லது உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால்
  • நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆலோசகரிடம் பேச விரும்பினால்
  • கல்விச் சான்றிதழ்களில் சந்தேகம் இருந்தால்
பள்ளி சுவரொட்டிகளை இங்கே பதிவிறக்கவும்

*அழைப்பாளர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்

A
Tenders

Tenders

தேதி தலைப்பு
2023-03-15 Cancellation Notice - Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools
2023-03-06 Pre-Bid Meeting - Empanelment of Vendors for Providing Vehicles for the Use of Officials of the State Project Directorate, Samagra Shiksha | Tuesday, 7 March · 11:00am – 12:00pm  | Video call link
2023-03-03 RfP - Empanelment of Vendors for Providing Vehicles for the Use of Officials of the State Project Directorate, Samagra Shiksha
2022-12-28 Corrigendum 1 - Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools in Tamil Nadu
2022-12-13 Pre-bid Meeting - Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools | Tuesday, 13 December · 12:00 – 1:00pm | Video call link  
2022-12-06 RfP - Selection of Service Provider for Developing and Managing Kitchen Gardens in 20 Selected Schools in Tamil Nadu
2022-11-23 Corrigendum 4: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu
2022-11-19 Corrigendum 3: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu
2022-11-10 Cancellation Notice - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-11-09 Cancellation Notice - Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha
2022-11-09 Corrigendum 4 - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-11-07 Corrigendum 2: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu
2022-10-31 Corrigendum 2: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu
2022-10-28 Corrigendum 1: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu
2022-10-28 Corrigendum 2 - Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu
2022-10-28 Corrigendum 1 - Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha
2022-10-12 Corrigendum 1 - Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu
2022-10-12 Corrigendum 3 - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-10-11 Corringendum 2 - Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha
2022-10-09 Corrigendum 1: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu
2022-10-09 Pre-bid: Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu | Tuesday, 11 October · 11:00am – 12:00pm | Video call link
2022-10-09 Pre-bid: Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha | Monday, 10 October · 11:00am – 12:00pm | Video call link
2022-09-30 RfP - Selection of firms for Developing a Management System Application for Model Schools in Tamil Nadu
2022-09-26 RfP - ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு
2022-09-23 Pre-EoI: Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools across Tamil Nadu | Friday, 23 September · 11:00am – 12:00pm Video call link
2022-09-20 Pre-Bid Meeting: Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu | Wednesday, 21 September · 12:00 – 1:00pm | Click Here to Join
2022-09-20 Corrigendum 3 - ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு
2022-09-20 Corringendum 1 - Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha
2022-09-20 Corrigendum 2 - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-09-20 Corrigendum  4 - Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal
2022-09-14 Selection of firms for conducting ITK Impact Assessment for Government School Students in Tamil Nadu
2022-09-08 EoI - Science and Math equipment and experiment list for Class 6-10 to set up Science and Math Labs in Government Schools
2022-09-05 Corrigendum 2 - Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission
2022-09-03 Pre-Bid Meeting Date Update: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Wednesday, 7 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join
2022-08-30 Pre-Bid Updated: Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha | Tuesday, 6 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join
2022-08-30 Pre-Bid Meeting Updated: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Monday, 5 September · 11:00am – 12:00pm | Link to Join
2022-08-30 Corrigendum  3 - Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal
2022-08-27 Corrigendum 1 - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-08-27 Pre-Bid: Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha | Tuesday, 30 August · 11:00am – 12:00pm | Link to Join
2022-08-27 Pre-Bid Meeting: Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha  | Monday, 29 August · 11:00am – 12:00pm | Link to Join
2022-08-22 Selection of firms for Supply, Installation, Integration, Testing, Commissioning and 24x7 Maintenance Support of Studio Equipment for the period of 5 years for Samagra Shiksha
2022-08-22 Tender - Selection of firms for Providing Animation Lab Services under Samagra Shiksha
2022-08-20 Corrigendum 1 - Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission
2022-08-17 Corrigendum 2 - Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal
2022-08-09 Corrigendum 1 Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal
2022-08-05 Corrigendum 2 - ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு
2022-08-02 Corrigendum 1 - ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு
2022-08-02 Corrigendum 3 - Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows
2022-08-02 Corrigendum 3 - ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு - தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு  
2022-08-01 Corrigendum 2 - Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows
2022-08-01 Pre-bid Meeting - Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission | Please click to join on Tuessday, 2 Aug · 11:00 AM – 12:00 PM
2022-07-26 Corrigendum 2 - ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு - தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு
2022-07-22 Selection of Firms for providing Monitoring and Evaluation Services under the Ennum Ezhuthum Mission
2022-07-19 Corrigendum 1 - Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows
2022-07-18 Pre-bid Meeting - Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal | Please click to join on Tuessday, 19 July · 12:00 – 1:00pm
2022-07-11 Pre-bid Meeting - Selection of firms for providing Staffing/ Temping Support to Samagra Shiksha | Please click to join on Wednesday, 13 July · 11:00am – 12:00pm
2022-07-05 Corrigendum 1 - ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு - தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு
2022-07-05 Pre-EoI Meeting for Selection of Firms to provide-Speed Internet to Government Schools across Tamil Nadu | Please click to join on Wednesday, July 6, 2022 · 3:00 – 4:00pm
2022-06-28 Pre-bid Meeting - Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows on Wednesday, 29 June · 12:00 – 1:00pm Video call link: https://meet.google.com/qgk-jvqh-ukw
2022-06-22 Selection of payment gateway service provider to integrate with Tamil Nadu Samagra Shiksha Portal
2022-06-22 Selection of firm to provide support on the Namma School Virtual Pavilion, CSR Conclave & Roadshows
2022-06-22 ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்விற்கு தற்காலிக பணியாளர்கள் வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களின் தேர்வு
2022-06-22 ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் [EoI] அழைப்பு - தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு வேகமான இணையத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள தேர்வு
2022-04-24 தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை SMS சேவை விலை நிர்ணய ஒப்பந்தம் சமர்ப்பிக்கும் நாள் 2-05-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது
2022-04-16 தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை SMS சேவை விலை நிர்ணய ஒப்பந்தம் சமர்ப்பிக்கும் நாள் 25-04-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது
2022-04-04 Timeline for Submission of Proposal extended to April 18, 2022 - Tender for Selection firms for providing SMS/ Whatsapp/ Voice Services under Samagra Shiksha 
2022-03-21 Selection of firms for providing SMS/ WhatsApp/ Voice Services Pre-bid Meeting Link https://meet.google.com/pgz-fhzw-xvv
2022-03-09 குறுஞ்செய்தி சேவைகள், WhatsApp மற்றும் குரல் செய்தி சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்களை தேர்வு செய்தல்
2022-02-09 Studio Walk-through - Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha
2022-02-08 Corrigendum 5-8 - Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell
2022-02-03 Corrigendum 2&3 - Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha
2022-02-03 Corrigendum 1 - Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha
2022-02-03 Corrigendum 2 - Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis
2022-01-27 Corrigendum 1 - Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell
2022-01-23 Corrigendum 1 - Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis
2022-01-18 Pre-bid meeting for Tender to Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos | Wednesday, 19 January · 12:00 – 01:00 pm Link: https://meet.google.com/nvm-aktv-fus
2022-01-17 Corrigendum 4-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes
2022-01-07 Corrigendum 3-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes
2022-01-03 Selection of firms for providing Digital Education Content & Videos under Samagra Shiksha
2022-01-03 Selection of firms to provide Subject experts for Assessment Cell under Samagra Shiksha
2022-01-03 Tender - Empanelment of IT and Outsourcing Firms for Providing Manpower on Service Charge & Rate Contract Basis
2021-12-27 Corrigendum 1-Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Projects
2021-12-24 Technical Proposals to be submitted by Jan 5, 2022 for Tender for Selection of Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement projects under Samagra Shiksha
Pre-bid queries responses to be published on December 27, 2021
2021-12-08 Corrigendum 2-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes
2021-12-07 Title: Pre-bid meeting for Tender to Selection of Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement projects
Tuesday, 21 December · 3:00 – 04:30 pm Link:  https://meet.google.com/ufq-guok-bwv
2021-12-07 Pre-bid postponed to December 21, 2021 at 3 PM for Tender - Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Project
2021-12-08 Corrigendum-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes
2021-12-07 Tender - Organisations to provide State and District Level Program Management Unit to Implement Ennum Ezhuthum and Education Quality Improvement Projects
2021-11-24 Tender-Selection of Firms to provide Question Bank to access students Learning Outcomes
முகப்புப் பக்கத்திற்கு திரும்ப